GDPR

Informace poskytované subjektu údajů v souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“).

Správce osobních údajů: Jan Řezníček, Attraco, IČO: 75255537, se sídlem Zlochova 2193/1, Modřany, 143 00 Praha 4.

Právní základ (právní titul) pro zpracování osobních údajů: plnění smluv (v rámci kterých jsou osobní údaje poskytovány; včetně konzultací prostřednictvím kontaktního formuláře); oprávněné zájmy správce spočívající v přímém marketingu; oprávněné zájmy správce spočívající v evidenci smluvních (závazkových) vztahů a partnerů, osob zastupujících smluvní partnery a kontaktních osob a v evidenci případných souvisejících nároků; plnění povinností správce; souhlas subjektu údajů při zpracování osobních údajů získaných z používání tzv. cookies (tj. souborů umožňujících mj. rozpoznat koncová zařízení uživatelů a jejich nastavení).

Účel zpracování osobních údajů: evidence a naplňování smluv; evidence dalších osob při naplňování smluv (osob zastupujících smluvní partnery, kontaktních osob); přímý marketing; ochrana oprávněných zájmů správce; plnění povinností správce (zejména vedení účetnictví, archivace); poskytování služeb správcem a analýza návštěvnosti webových stránek správce.

Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí: osobní údaje, které nejsou získávány od samotných subjektů údajů, jsou získávány od smluvních partnerů správce (osobní údaje osob zastupujících smluvní partnery a kontaktních osob).

Kategorie (typy) osobních údajů: u smluvních partnerů jméno, příjmení, datum narození, případně identifikační číslo a kontaktní údaje (bydliště, e-mailové spojení, telefonní číslo, případně místo podnikání); u osob zastupujících smluvní partnery a kontaktních osob jméno, příjmení a kontaktní údaje (e-mailové spojení, telefonní číslo).

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů: zpracovatelé zpracovávající osobní údaje pro správce na základě smlouvy o zpracování osobních údajů; orgány veřejné správy při plnění povinností správce.

Doba uložení osobních údajů: po dobu nezbytnou k naplnění účelů zpracování (v souladu s trváním právního titulu pro zpracování údajů).

Povinnost poskytnout osobní údaje: subjekty údajů poskytující správci své osobní údaje nemají povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření smluv a jejich plnění.

Práva subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů: právo na přístup k osobním údajům. Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen poskytnout potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou aktuálně zpracovávány, a pokud tomu tak je, má subjekt údajů právo získat přístup ke zpracovávaným osobním údajům (včetně jejich kopie) a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, plánovaná doba uložení osobních údajů či kritéria použitá ke stanovení této doby, informace o právech subjektu údajů, informace o případném zdroji osobních údajů odlišujícím se od subjektu údajů, informace o případném automatizovanému rozhodování (včetně profilování), informace o případném předávání osobních údajů do zahraničí nebo mezinárodní organizaci a informace o souvisejících zárukách ve prospěch subjektu údajů.

Právo na opravu osobních údajů. Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), popřípadě na omezení zpracování. Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat o výmaz osobních údajů, zejména pokud již byl naplněn účel zpracování nebo odpadl jeho důvod (včetně odvolání souhlasu), případně požádat o omezení zpracování osobních údajů.

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování. Subjekt údajů má (v případech stanovených Nařízením) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, zejména při dalším zpracování nezbytném pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany a při zpracování pro účely přímého marketingu

Právo na přenositelnost osobních údajů. V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, má (za podmínek dle Nařízení) subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje a právo, aby osobní údaje byly předány jinému správci

Právo na ochranu údajů (jejich integritu a důvěrnost). V této souvislosti bere subjekt údajů na vědomí, že správce přijal vhodná technická a organizační opatření proti neoprávněnému či protiprávnímu zpracování a proti náhodné ztrátě, zničení, poškození nebo pozměnění osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu. Subjekt údajů je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Cookies na stránkách Attraco

Stránky využívají soubory cookies za účelem poskytování služeb a analýzy návštěvnosti. Chcete-li ukládání cookies odmítnout, učiňte tak prostřednictvím nastavení Vašeho webového prohlížeče.